آخر نظری به حال من کن  

بنگر که، چگونه بی توام زار 


- عراقی -


+ آرشیوِمان را باد بُرد  D:

شروعِ تازه  :))