🏴عاشوراسٺ

نذر ڪرده ام 

صد دور تسبیح

اهدنا الصراط المستقیم 

بخوانم شاید

این بارمسیرم بہ 

ڪربلا افتاد


حسین جان اشڪ 

در بساطم نیسٺ

عرق شرم قبول مےڪنے؟