میترسم از این سکوت و کم حرفیم!

میخوام انقد حرف بزنم همه سرسام بگیرن....

میترسم از این تغییر...

نکنه دیگه نتونم با نیشِ باز دو سه ساعت از زمین و زمان حرف بزنم؟!  -_-


ملت فوبیا دارن منم دارم  :/

البته فوبیای ارتفاع و سِرُم رو هم منظور بفرمایید  *-*