دیگر نرود به هیچ مطلوب

خاطر، که گرفت با تو پیوند...

-سعدی-