مراقبِ کسی که "جانم" گفتنش به شما آرامش و لبخند میدهد باشید!