وی با دست پس میزد و با پا پیـــــــــــــش میکشید  :دی


+سرماخوردگی حِمار است  -_-


این شعرم داشته باشید که دست خالی نرید:

عشق درآمد از درم..

دست نهاد بر سرم

دید مرا که بی تو ام

گفت مرا که وایِ تو!

:)