برای عشق ما

یک اتاق مسقف

کوچک بود.


قسمت این بود

 آسمان

تنها سقف مشترک ما باشد...


-علی اصغر وطن تبار-