کوه نرفتم

کوه نیومد

کوه نیومدن

هوا دو نفرس!

رُگا یه نفرِ..

همه میرن کربلا

جا موندم باز..

رُگا موهاشو دوست داشت

رگا موهاشو کوتاه کرد!!

هیچکی باهاش قهر نکرد...

هیچکی آشتی نکرد

نشست گریه کرد..

گریه کرد

گریه کرد

ولی اشک نریخت

داره خفه میشه

داره از سکوت خفه میشه

ولی موقع صحبت تهوع میگیره

میره بره تو لاک خودش

میخواد به هدفاش برسه....

میخواد برسه

برسه

برسه

نه!لعنتی...

پای رفتنش میلنگه..

ولی میرسه

میرسم

من به اون نوک قله میرسم

حتی اشکبار

حتی غمزده

حتی له و لورده

ولی میرسم....


#کامنت ها اگه بی پاسخ موند معذرت❤