بیمارِ غمم عین دوایی تــُــ مرا

+مرهم به دست و مارا مجروح میگذاری.....
#دلتنگتــــــــرین