وقتایی که دور و برم شلوغه و پر سروصدا...

همه میگن و میخندن..

بیشتر دلتنگت میشم..

بیشتر جای خالیت توی ذوق میزنه..

خیلی بیشتر از شبایِ تنهایی..

دوستت دارم!